Provozní řád kroužků/kurzů

 1. Na kroužek je možno se přihlásit kdykoliv během roku, pokud to kapacita kroužku dovoluje.
 2. Členem kroužku se stává dítě po zaplacení kroužkovného a podepsáním přihlášky rodiči nebo zákonným zástupcem.
 3. Kroužkovné slouží na pokrytí nákladů provozu.
 4. Kroužkovné ani jeho poměrná část se nevrací. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody přihlášeného doložené potvrzením lékaře nebo zákonného zástupce a na základě písemné žádosti.
 5. V případě předem známé nepřítomnosti dítěte na kroužku (absence z důvodu nemoci, dovolené aj.) je doporučené tuto nepřítomnost omluvit (telefonicky, sms, emailem) a to nejpozději do 8:00 hodin v den konání kroužku. Kroužkovné se za tuto nepřítomnost nevrací.
 6. V případě zrušení kroužku ze strany vedoucího kroužku (lektora) rodinného centra se vrací adekvátní část kroužkovného.
 7. Vedoucí kroužku má právo z organizačních či zdravotních důvodů zrušit lekci zájmového kroužku. Je však povinen tuto skutečnost řádně a včas oznámit rodičům či zákonným zástupcům. V tomto případě je lekce vedoucím kroužku nahrazena.
 8. Do kroužku mohou chodit jen zdravé děti.
 9. Rodič či zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat vedoucího kroužku o zdravotních potížích a omezeních člena (alergie, akutní virózy, zranění apod.)
 10. V případě úrazu zajistí vedoucí kroužku zraněnému členovi ošetření a ihned informuje rodiče a sepíše záznam o úrazu.
 11. Vedoucí zájmového kroužku odpovídá za činnost a organizaci zájmového kroužku, dbá zásad bezpečnosti a ochrany zdraví členů zájmového kroužku při jeho činnosti, zajišťuje dozor nad nimi po celou dobu činnosti kroužku, tj. od jejich převzetí až po jejich předání rodičům.