Provozní řád kroužků/kurzů

 • Na kroužky/kurzy je možno se přihlásit kdykoliv během roku, pokud to kapacita jednotlivých kroužků/kurzů dovoluje.
 • Členem kroužku/kurzu se stává dítě po zaplacení kroužkovného/kurzovného a podepsáním přihlášky rodiči nebo zákonným zástupcem.
 • Kroužkovné/kurzovné slouží na pokrytí nákladů provozu.
 • Kroužkovné/kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody přihlášeného doložené potvrzením lékaře nebo zákonného zástupce a na základě písemné žádosti. V tomto případě je adekvátní část kroužkovného/kurzovného převedena do následujícího platebního období.
 • V případě předem známé nepřítomnosti dítěte na kroužku/kurzu (absence z důvodu nemoci, dovolené aj.) omlouvají výhradně rodiče či zákonní zástupci (zavoláním, sms, emailem) a to nejpozději do 8:00 hodin v den konání kroužku.
 • V případě řádně a předem omluvené lekce, je možno si lekci nahradit. Maximálně však 2 lekce za běh (platební období).
 • V případě zrušení kroužku/kurzu ze strany vedoucího kroužku (lektora) rodinného centra se vrací adekvátní část kroužkovného/kurzovného.
 • Vedoucí kroužku/kurzu má právo z organizačních či zdravotních důvodů zrušit schůzku zájmového kroužku/kurzu. Je však povinen tuto skutečnost řádně a včas oznámit rodičům či zákonným zástupcům. V tomto případě je lekce vedoucím kroužku/kurzu nahrazena.
 • Do kroužku mohou chodit jen zdravé děti.
 • Rodič či zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat vedoucího kroužku/kurzu o zdravotních potížích a omezeních člena (alergie, akutní virózy, zranění apod.)
 • V případě úrazu zajistí vedoucí kroužku/kurzu zraněnému členovi ošetření a ihned informuje rodiče a sepíše záznam o úrazu.
 • Vedoucí zájmového kroužku/kurzu odpovídá za činnost a organizaci zájmového kroužku, dbá zásad bezpečnosti a ochrany zdraví členů zájmového kroužku/kurzu při jeho činnosti, zajišťuje dozor nad nimi po celou dobu činnosti kroužku/kurzu, tj. od jejich převzetí až po jejich předání rodičům.

 

PROVOZNÍ ŘÁD KROUŽKU Hrátky s batolátky

 

 1. Na kroužek je možno se přihlásit kdykoliv během roku, pokud to kapacita kroužku dovoluje.
 2. Kapacita je stanovena vedoucím kroužku, zpravidla 8 členů.
 3. Členem kroužku se stává rodič s dítětem po zaplacení kroužkovného.
 4. Kroužkovné slouží na pokrytí nákladů provozu.
 5. Kroužkovné ani jeho poměrná část se nevrací. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody přihlášeného doložené potvrzením lékaře nebo zákonného zástupce a na základě písemné žádosti. V tomto případě je adekvátní část kroužkovného převedena do následujícího platebního období.
 6. V případě předem známé nepřítomnosti člena na kroužku (absence z důvodu nemoci, dovolené aj.) omlouvají výhradně rodiče (zavoláním, sms, emailem) a to nejpozději do 8:00 hodin v den konání kroužku.
 7. V případě řádně a předem omluvené lekce, je možno si lekci nahradit. Maximálně však 2 lekce za běh (platební období).
 8. V případě zrušení kroužku ze strany vedoucího kroužku (lektora) rodinného centra se vrací adekvátní část kroužkovného.
 9. Vedoucí kroužku má právo z organizačních či zdravotních důvodů zrušit schůzku zájmového kroužku. Je však povinen tuto skutečnost řádně a včas oznámit rodičům či zákonným zástupcům. V tomto případě je lekce vedoucím kroužku nahrazena.
 10. Do kroužku mohou chodit jen zdravé děti a rodiče.
 11. V případě úrazu zajistí vedoucí kroužku zraněnému členovi ošetření.
 12. Rodiče si zodpovídají za své děti po celou dobu trvání kroužku a zajišťují nad nimi adekvátní dozor, dbají zásad bezpečnosti a ochrany zdraví svého dítěte i ostatních dětí.
 13. Vedoucí kroužku odpovídá za činnost a organizaci kroužku, dbá zásad bezpečnosti a ochrany zdraví členů kroužku při jeho činnosti.
 14. Rodiče se řídí pokyny vedoucího kroužku.
 15. Vstup do herny je povolen pouze po přezutí.
 16. Konzumace jídel a nápojů je možné u stolu nebo stolečku.
 17. Při poškození sportovního nářadí nebo hraček rodič nahlásí tuto skutečnost zodpovědné osobě.